2017-08-31

Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej

Misją Fundacji jest kontynuowanie celów i działań realizowanych przez Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.
 

Celami Fundacji są:

 1. Integracja środowisk zajmujących się problemami wykluczenia społecznego, w szczególności podmiotów prowadzących kluby lub centra integracji społecznej.
 2. Inspirowanie i przedkładanie propozycji nowych rozwiązań systemowych, w tym rozwiązań o charakterze legislacyjnym.
 3. Oddolne inicjatywy fundacji z przedstawianiem postulatów oraz wniosków instytucjom działających w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej, w tym ministrowi właściwemu ds. rynku pracy oraz ministrowie właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego, wojewodzie/ marszałkowi województwa, starostom/ burmistrzom oraz wójtom.
 4. Wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących problematyki rozwoju i świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej.
 5. Realizacja wspólnych projektów/zadań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej lub programów aktywności lokalnej oraz rewitalizacji społecznej.
 6. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy oraz innymi podmiotami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze wykluczenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu, rozwoju sektora ekonomii społecznej a także rozwoju partnerstwa lokalnego.
 7. Tworzenie bazy dobrych praktyk Lubelszczyzny, jako wzorców promowanych do wykorzystania w rozwiązywaniu problemów wykluczenia społecznego (dzielenie się doświadczeniem ze zrealizowanych projektów, podjętych inicjatyw itp.).
 8. Poszukiwanie nowych rozwiązań wobec zmieniającej się sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku usług socjalnych i na rynku pracy.
 9. Podejmowanie aktywności służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Podejmowanie działań związanych z rozwojem standardów instytucji i usług w obszarze rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecznej (m.in. aktywizacja i wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, promocja zatrudnienia, pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe, współpraca z innymi instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej).
 11. Opracowywanie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych.
 12. Działania aktywizujące i animujące instytucje, podmioty oraz lokalne społeczności z terenu Lubelszczyzny do wspólnego rozwiązywania problemów społecznych.
 13. Podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego w różnych dziedzinach (m. in. przedsiębiorczość społeczna, edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna).
 14. Wpływanie na kształt polityki społecznej w regionie i w kraju (w tym monitorowanie prac samorządów nad programami współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz działalność organów ministerstwa właściwego ds. zabezpieczenia społecznego).
 15. Współpraca z radami i organami konsultacyjno-doradczymi samorządu terytorialnego, radami ds. rynku pracy, radami pożytku publicznego oraz Radą Pomocy Społecznej przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się