2017-08-31

Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej

Misją Fundacji jest kontynuowanie celów i działań realizowanych przez Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.
 

Celami Fundacji są:

 1. Integracja środowisk zajmujących się problemami wykluczenia społecznego, w szczególności podmiotów prowadzących kluby lub centra integracji społecznej.
 2. Inspirowanie i przedkładanie propozycji nowych rozwiązań systemowych, w tym rozwiązań o charakterze legislacyjnym.
 3. Oddolne inicjatywy fundacji z przedstawianiem postulatów oraz wniosków instytucjom działających w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej, w tym ministrowi właściwemu ds. rynku pracy oraz ministrowie właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego, wojewodzie/ marszałkowi województwa, starostom/ burmistrzom oraz wójtom.
 4. Wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących problematyki rozwoju i świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej.
 5. Realizacja wspólnych projektów/zadań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej lub programów aktywności lokalnej oraz rewitalizacji społecznej.
 6. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy oraz innymi podmiotami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze wykluczenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu, rozwoju sektora ekonomii społecznej a także rozwoju partnerstwa lokalnego.
 7. Tworzenie bazy dobrych praktyk Lubelszczyzny, jako wzorców promowanych do wykorzystania w rozwiązywaniu problemów wykluczenia społecznego (dzielenie się doświadczeniem ze zrealizowanych projektów, podjętych inicjatyw itp.).
 8. Poszukiwanie nowych rozwiązań wobec zmieniającej się sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku usług socjalnych i na rynku pracy.
 9. Podejmowanie aktywności służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Podejmowanie działań związanych z rozwojem standardów instytucji i usług w obszarze rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecznej (m.in. aktywizacja i wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, promocja zatrudnienia, pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe, współpraca z innymi instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej).
 11. Opracowywanie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych.
 12. Działania aktywizujące i animujące instytucje, podmioty oraz lokalne społeczności z terenu Lubelszczyzny do wspólnego rozwiązywania problemów społecznych.
 13. Podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego w różnych dziedzinach (m. in. przedsiębiorczość społeczna, edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna).
 14. Wpływanie na kształt polityki społecznej w regionie i w kraju (w tym monitorowanie prac samorządów nad programami współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz działalność organów ministerstwa właściwego ds. zabezpieczenia społecznego).
 15. Współpraca z radami i organami konsultacyjno-doradczymi samorządu terytorialnego, radami ds. rynku pracy, radami pożytku publicznego oraz Radą Pomocy Społecznej przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.