2017-08-31

Władze Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej

Organami fundacji są:

 • Fundatorzy,
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji składa się w połowie z przedstawicieli fundatorów, wybranych przez nich większością głosów i w połowie z przedstawicieli Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

 • Andrzej Trzeciecki – absolwent SGH (dawnej SGPIS), specjalizacja ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, absolwent studium podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku zarządzenie gospodarką społeczną, długoletni pracownik Dep. Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS a obecnie pracownik badawczy Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, ekspert ds zatrudnienia socjalnego oraz działacz społeczny JSNP „HUMANUS” oraz Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.
 • Anna Mazur – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie, społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mediator, kryminolog.
 • Andrzej Hojna – członek Rady Programowej Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej, dyrektor CIS w Białej Podlaskiej.
 • Adam Skorniewski – przedstawiciel Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej inicjator utworzenia KIS w Tomaszowie Lubelskim działającego przy MOPS, wieloletni dyrektor MOPS.
 • Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji, reprezentowanie jej na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów z partnerami.
 • Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu absolwent prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorant w w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie, doradca ds ekonomii społecznej Burmistrza M.Janów Lubelski. Działacz społeczny Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, Wiceprezes    i Skarbnik Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, O/Lublin. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert ds ekonomii społecznej oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Autor publikacji i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego.
 • Katarzyna Sokołowska – Członek Zarządu, magister ekonomii – Wydział Nauk Społecznych KUL (2007 r), studia podyplomowe: organizacja pomocy społecznej, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej – ekonomia społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Od 2006 roku dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, pomysłodawca, współtwórca, a od 2011r. koordynator Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej Stella na terenie powiatu chełmskiego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego.
 • Katarzyna Barczyk – Członek Zarządu, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunku socjologii. Ukończyła studia podyplomowe w 2008 r. z zakresu Przygotowania projektów i zarządzania funduszami unijnymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz w 2012 r. MBA Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Lublinie. Wieloletni pracownik administracji samorządowej, specjalista do spraw pozyskiwania i realizowania projektów miękkich (edukacyjnych i społecznych) oraz inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych i innych źródeł pomocowych. Autorka i realizatorka projektów w ramach RPO, POKL, PROW 2007-2013, Euroregion Bug, FIO, MPiPS. Współautorka wielu gminnych dokumentów planistycznych – Strategie Rozwoju, Strategie Informatyzacji.  Wykonawca badań Sytuacja III Sektora w Powiecie Chełmskim. Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania PROMENADAS12, Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej Stella, Stowarzyszenia Rozwoju Innowacji i Biznesu „Integracja”.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się