2017-08-31

Władze Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej

Organami fundacji są:

 • Fundatorzy,
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji składa się w połowie z przedstawicieli fundatorów, wybranych przez nich większością głosów i w połowie z przedstawicieli Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

 • Andrzej Trzeciecki – absolwent SGH (dawnej SGPIS), specjalizacja ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, absolwent studium podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku zarządzenie gospodarką społeczną, długoletni pracownik Dep. Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS a obecnie pracownik badawczy Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, ekspert ds zatrudnienia socjalnego oraz działacz społeczny JSNP „HUMANUS” oraz Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.
 • Anna Mazur – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie, społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mediator, kryminolog.
 • Andrzej Hojna – członek Rady Programowej Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej, dyrektor CIS w Białej Podlaskiej.
 • Adam Skorniewski – przedstawiciel Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej inicjator utworzenia KIS w Tomaszowie Lubelskim działającego przy MOPS, wieloletni dyrektor MOPS.
 • Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji, reprezentowanie jej na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów z partnerami.
 • Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu absolwent prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorant w w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie, doradca ds ekonomii społecznej Burmistrza M.Janów Lubelski. Działacz społeczny Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, Wiceprezes    i Skarbnik Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, O/Lublin. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert ds ekonomii społecznej oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Autor publikacji i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego.
 • Katarzyna Sokołowska – Członek Zarządu, magister ekonomii – Wydział Nauk Społecznych KUL (2007 r), studia podyplomowe: organizacja pomocy społecznej, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej – ekonomia społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Od 2006 roku dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, pomysłodawca, współtwórca, a od 2011r. koordynator Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej Stella na terenie powiatu chełmskiego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego.
 • Katarzyna Barczyk – Członek Zarządu, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunku socjologii. Ukończyła studia podyplomowe w 2008 r. z zakresu Przygotowania projektów i zarządzania funduszami unijnymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz w 2012 r. MBA Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Lublinie. Wieloletni pracownik administracji samorządowej, specjalista do spraw pozyskiwania i realizowania projektów miękkich (edukacyjnych i społecznych) oraz inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych i innych źródeł pomocowych. Autorka i realizatorka projektów w ramach RPO, POKL, PROW 2007-2013, Euroregion Bug, FIO, MPiPS. Współautorka wielu gminnych dokumentów planistycznych – Strategie Rozwoju, Strategie Informatyzacji.  Wykonawca badań Sytuacja III Sektora w Powiecie Chełmskim. Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania PROMENADAS12, Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej Stella, Stowarzyszenia Rozwoju Innowacji i Biznesu „Integracja”.